ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ – ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ


Bed Tea

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਬੈੱਡ ਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  • ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਵੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਰੀਰ ਆਈਰਨ ਨੂੰ ਔਬਜ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਓ।
  • ਬੈੱਡ ਟੀ ਟੀਡ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੀਡੀਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY